Резултати за конкурс „Българска научна периодика – 2016"

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ
КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА- 2016“

Резултати за конкурса са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива), които не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства