Съобщение

Уважаеми колеги,

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ Ви честити Коледните и Новогодишни празници и Ви пожелава здраве и успехи през Новата 2017 г.!

През 2016 г. ФНИ работи за възстановяване на нормалната работа на Фонда на основа на принципите, заложени в Закона за насърчаване на научните изследвания и новия Правилник на ФНИ. През годината Фондът осъществи дейностите, предвидени в Годишната оперативна програма:

- беше осъществена оценка на междинните отчети на проекти от конкурса от 2014 г. и за продължаването на основната част от проектите бяха подписани допълнителни споразумения, по които бяха преведени предвидените за финансиране суми.  (със закъснение от 6-8 месеца спрямо предвидения в договора срок). Забавянето на решението за финансиране на вторите етапи на проектите се дължи на забавяне с финансовия одит на отчетите на първите етапи на проектите и необходимостта от изясняване на въпроси, свързани със закупените дългосрочни материални активи по проектите;

- беше осъществена оценка на междинните отчети на проекти от конкурси за двустранно сътрудничество с Франция, Германия, Китай и други държави и за продължаването на основната част от проектите бяха подписани допълнителни споразумения, по които бяха преведени предвидените за финансиране суми (с различно закъснение в зависимост от конкурса);

- бяха проведени конкурси за фундаментални научни изследвания и за млади учени по процедурите, предвидени в новия Правилник на ФНИ, и предвидените средства за финансирането им бяха преведени на бенефициентите;

- бяха обявени конкурси за двустранно сътрудничество с Китай, Франция, Русия, Австрия и Университетската агенция на франкофонията, част от които приключиха, а други са в процес на оценяване или подаване на проектни предложения;

- беше проведен конкурс „Българска научна периодика“, и предвидените средства за финансирането на основната част от проектите бяха преведени на бенефициентите;

- беше разработена процедура за съфинансиране на проекти по програмата КОСТ и по процедурата бяха финансирани 24 проекта;

- беше разработена процедура за финансиране на международни научни конференции, провеждани в България, и по програмата бяха финансирани 17 конференции;

- бяха финансирани два проекта във връзка с ЦЕРН и един проект по програма ЕРА-НЕТ Биодиверса.

В резултат от тези дейности, бюджетът на ФНИ за 2016 г. и средства, възстановени от бенефициенти през 2016 г., бяха използвани в съответствие с целите на Фонда.  

През годината Фондът се включи в още пет програми ЕРА-НЕТ от различни научни области, дейностите по които ще започнат през следващата година.

По процедурите на новия Правилник на ФНИ беше проведен конкурс за определяне на управител на Фонда и новият управител встъпи в длъжност в края на септември.

През 2017 г., до изтичането на мандата на настоящия ИС, смятаме да продължим разработване на правила и процедури на основата на новия Правилник на ФНИ, провеждането на нови конкурси, както и дейности, които не успяхме да осъществим през 2016 г.:

- приемане на дългосрочен план за работа на ФНИ;

- търсене на възможност за приемане на ГОП и обявяване на новите конкурси по-рано през годината;

- определяне съставите на постоянни научно-експертни комисии;

- довеждане на бюджета на ФНИ до размера, необходим за нормалното функциониране на ФНИ и ефективно използване на научния потенциал на страната и предвиждане на ежегодното му нарастване;

- допълване на щатния състав на Фонда с необходими за работата му специалисти.

В края на годината Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ благодари на:

- Председателите и членовете на постоянните и временните научно-експертни комисии за тяхната дейност в полза на българската научна общност;

- Независимите експерти от България и от чужбина, които компетентно и в кратки срокове оцениха проектни предложение и отчети на проекти;

- Ръководителите и членовете на научни колективи на проекти към ФНИ и на проектни предложения по конкурси на ФНИ.

Благодарим на Министерството на образованието и науката за съдействието и подкрепата на дейността на Фонда.

Изказваме специална благодарност на секретарите на НЕК и другите служители на Фонда и на специалистите, работещи по граждански договори, за тяхната неуморна работа, често пъти едновременно по няколко спешни задачи, включително и през почивни дни. Без тяхната отдаденост и лична съпричастност към дейността на ФНИ нямаше да можем да постигнем резултатите, описани по-горе.

Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“