ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОНКУРСИ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА , ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФНИ

Правилата са публикувани на следния адрес:  Правила

Ръководителите на проекти от конкурсните сесии то 2016 г. могат да получат копие от Правилата от секретар на научно-експертна комисия на Фонда..