Покана

Поради недостатъчен брой получени заявления за членове на ВНЕК по Науки за земята от учени, отговарящи на изискванията на Правилника на ФНИ, Фондът отправя допълнителна покана за членове на комисията. Във връзка със срок, определен в Правилника, заявленията трябва да бъдат получени не по-късно от 03.07.2017 г. на следните адреси:

FNI-IS@mon.bg  

aleksandrova@mon.bg