Съобщение във връзка с обявените конкурси на ФНИ

Изпълнителният съвет на ФНИ обсъди писмо от Министерството на финансите във връзка с конкурсите за научни изследвания и научни изследвания на млади учени и постдокторанти, в което се препоръчват промени в част от документите по конкурсите, свързани с условията по т. 2.1.1 на Рамката на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации и контрола от страна на Фонда по тяхното изпълнение. Препоръчаните промени не засягат кандидатите и документите, подавани за конкурсите. 

ИС обсъди и писмо от директора на Дирекция „Наука“ на МОН във връзка с определянето на съставите на ВНЕК за конкурсите и с наблюдение върху дейността на ВНЕК и ПНЕК на ФНИ, възложено на проф. Костадин Костадинов, съветник на Министъра на образованието и науката, с цел гарантиране на обективност, коректност и отговорност в работата на ФНИ. В писмото ФНИ се информира за проверка от страна на Дирекцията на обстоятелствата, декларирани от кандидатите за членове на ВНЕК. За да се избегнат евентуални проблеми при установяване на несъответствия, е необходимо съставите на ВНЕК да бъдат определени след приключване на проверката Тъй като в съответствие с Правилника на ФНИ, съставите на ВНЕК за конкурсите трябва да бъдат определени две седмици преди крайната дата за подаване на документи за конкурса, е необходимо срокът за подаване на документи да бъде удължен.

По обсъжданите въпроси ИС взе следните решения:

Приема промени в документите за конкурсите за научни изследвания и за научни изследвания на млади учени и постдокторанти в съответствие с препоръките на Министерството на финансите. Промените не засягат формите за кандидатстване, документите за административно съответствие, както и оценяването на проектните предложения.

Приема промени в „Правила за текущ и последващ контрол по отношение на приложимия режим за държавни помощи за проекти на Фонд „Научни изследвания“.

Променя крайната дата за подаване на документи по конкурса за научни изследвания – 2017 г. на 27.07.2017 г., съобразена с ГОП за 2017 год.

Променя крайната дата за подаване на документи по конкурса за научни изследвания на млади учени и постдокторанти  – 2017 г. на 31.07.2017 г., съобразена с ГОП за 2017 год.

Заповед на Управителя на ФНИ във връзка с промяната в сроковете за подаване на проектни предложения на конкурсните сесии: Заповед