Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт – секретар на НЕК” /1 място/

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжността     „Главен експерт – секретар на НЕК” /1 място/

 

Минимални изисквания към кандидатите:

За длъжността „Главен експерт – секретар на НЕК” – завършено висше образование, степен „магистър”; професионална област „Социални, стопански и правни науки и /или природни науки, здравеопазване и спорт, аграрни науки, технически науки“, 3 години професионален опит, добра компютърна грамотност; познаване и ползване на нормативната уредба в системата и вътрешната нормативна уредба на фонда -  Закон за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд „Научни изследвания“.

 

Характер на работата:

Участва при организирането и провеждане на процедури по отделните конкурсни сесии на Фонд „Научни изследвания“, организира и подпомага технически дейността на научно-експертни комисии, поддържа базата данни от конкурсните сесии на фонда и други дейности, съгласно утвърдена длъжностна характеристики.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;

 2. Автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;

 3. Копие от дипломата за завършено висше образование;

 4. Копие от трудова и/или служебна книжка;

 5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

 

Условия за провеждане на конкурса:

За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.

 

Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на документите: ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „............“.

 

Лицe за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728.

 

Списък с нормативните актове за провеждане на конкурс за длъжност „Гл. експерт”

 1. Закон за насърчаване на научните изследвания;

 2. Правилник на Фонд „Научни изследвания“;

 3. Закон за обществените поръчки.

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на сайта на Фонда – www.fni.bg

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ ГЛ. ЕКСПЕРТ :

 

1.      Красимир Георгиев Георгиев

2.      Никола Павлов Стоев

3.      Ангелина Иванова Узунова

4.      Анна Гоцева Тенчова

5.      Антонина Зиновиева Илиева

6.      Богдана Михайлова Ваташка

7.      Антоанета Франц Францова

8.      Роза Емилова Кондова

9.      Маргарита Стилиянова Стойкова

10.    Светла Пролетцинова Иванова

11.     Мая Василева Александрова – Бакалова

12.    Васил Еленов Марков

13.    Ивайло Крумов Петров

 

 

 

Уведомяваме Ви, че решаването на тест за длъжността:

     „Главен експерт – Секретар на НЕК“ ще се състои на 15.09.2017 год. от 09.00 часа в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.5, каб. 501;

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени в сградата на Фонд „Научни изследвания“, 3 етаж, деловодство до края на работния ден на 15.09.2017 год.

За датата, часа и мястото на събеседването ще бъдете уведомени допълнително по имейл и/или телефон.

 

 

КЛАСИРАНЕ

 

За длъжността „Главен експерт“

 1. Роза Емилова Кондова – 15 точки умножени по коефициент 5 – общо 75 т.

 2. Ивайло Крумов Петков – 9 точки умножени по коефициент 5 – общо 45 т.

 3. Антоанета Франц Франкова – 12 точки умножени по коефициент 5 – 60 т.

 

Резултати от тест и събеседване за длъжността „Главен експерт“

 

 1. Роза Емилова Кондова – 375 т.

 2. Ивайло Крумов Петков – 370 т.

 3. Антоанета Франц Франкова – 335 т.

 

Комисията единодушно реши, че кандидатът Роза Емилова Кондова е успешно издържала конкурса за длъжността „Главен експерт – секретар НЕК“