Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт – секретар на НЕК” /1 място/

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжността     „Старши експерт – секретар на НЕК” /1 място/

 

Минимални изисквания към кандидатите:

За длъжността „Старши експерт – секретар на НЕК” – завършено висше образование, степен „магистър”; професионална област „Социални, стопански и правни науки и /или природни науки, здравеопазване и спорт, аграрни науки, технически науки“, 2 години професионален опит, добра компютърна грамотност; познаване и ползване на нормативната уредба в системата и вътрешната нормативна уредба на фонда -  Закон за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд „Научни изследвания“.

 

Характер на работата:

Участва при организирането и провеждане на процедури по отделните конкурсни сесии на Фонд „Научни изследвания“, организира и подпомага технически дейността на научно-експертни комисии, поддържа базата данни от конкурсните сесии на фонда и други дейности, съгласно утвърдена длъжностна характеристики.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;

 2. Автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;

 3. Копие от дипломата за завършено висше образование;

 4. Копие от трудова и/или служебна книжка;

 5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

 

Условия за провеждане на конкурса:

За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.

 

Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на документите: ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата.

 

Лицe за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728.

 

Списък с нормативните актове за провеждане на конкурс за длъжност „Гл. експерт”

 1. Закон за насърчаване на научните изследвания;

 2. Правилник на Фонд „Научни изследвания“;

 3. Закон за обществените поръчки.

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на сайта на Фонда – www.fni.bg

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯ СТ. ЕКСПЕРТ :

 

1.      Красимир Георгиев Георгиев

2.      Никола Павлов Стоев

3.      Ангелина Иванова Узунова

4.      Антоанета Франц Францова

5.      Светла Пролетцинова Иванова

6.      Мая Василева Александрова – Бакалова

7.      Васил Еленков Марков

8.      Иванка Георгиева Ефтимова

9.      Албена Ивова Величкова

 

10.   Ивайло Крумов Петров

 

Уведомяваме Ви, че решаването на тест за длъжността:

     „Старши  експерт – Секретар на НЕК“ ще се състои на 15.09.2017 год. от 10.30 часа в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.5, каб. 501.

Резултатите от теста ще бъдат обявени в сградата на Фонд „Научни изследвания“, 3 етаж, деловодство до края на работния ден на 15.09.2017 год.

 

За датата, часа и мястото на събеседването ще бъдете уведомени допълнително по имейл и/или телефон.

 

 КЛАСИРАНЕ

За длъжността „Старши експерт“

 1. Антоанета Франц Францова – 12 точки умножени с коефициент 5 – 60 т.

 2. Васил Еленов Марков – 14 точки умножени с коефициент 5 – 70 т.

 3. Албена Ивова Величкова – 15 точки умножени с коефициент 5 – 75 т.

 4. Ивайло Крумов Петков – 9 точки умножени с коефициент 5 – 45 т.

 5. Иванка Георгиева Ефтимова – 12 точки умножени с коефициент 5 – 60 т.

 

Резултати от тест и събеседване за длъжността „Старши експерт“

 

 1. Албена Ивова Величкова – 325 т.

 2. Васил Еленов Марков – 270 т.

 3. Ивайло Крумов Петков – 270 т.

 4. Антоанета Франц Францова – 260 т.

 5. Иванка Георгиева Ефтимова – 260 т.

 

Комисията единодушно реши, че кандидатът Албена Ивова Величкова е успешно издържала конкурса за длъжността „Старши експерт – секретар НЕК“