ПРАВИЛНИК на Фонд "Научни изследвания" 2014г.

 

 

Обн. - ДВ, бр. 73 от 20.08.2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2005 г.; изм. и доп. бр. 86 от 24.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 107 от 16.12.2008 г.; изм., бр. 29 от 16.04.2010 г.; изм. и доп., бр. 49 от 04.06.2013 г., в сила от 04.06.2013 г.; изм. и доп., бр. 47 от 06.06.2014 г.

Издаден от министърa на образованието, младежта и науката