Промяна в Допълнение „Специфични условия“ за Русия по конкурс за двустранно сътрудничество 2017 г.

ИС на ФНИ обсъди промяна в Допълнение „Специфични условия“ за Русия, която е необходимо да бъде направена в т.2.3 в частта за разходи за командировки, с оглед на договореното с партньорите поемане от приемащата страна на разходите за пътуване до нея. С оглед на тази промяна беше прието за целесъобразно да бъде удължен срокът за подаване на документи с една седмица.

 

Решение на ИС:

 1. Приема промянав Допълнение „Специфични условия“ за Русия

Текстът във връзка с разходите за командировки в т. 2.3:

„Разходите за командировки за сметка на проекта са не по-малко от 60% от преките допустими разходи и включват:

А) Разходи за сметка на българската страна:

 • Пътните разходи на българските учени до руския партньор, включително международен и вътрешен траснпорт, визи и здравно осигуряване;

 • Визити на руските учени в България, включващи квартирни разходи (до 75 евро/вечер) и дневни разходи (25 евро/ден).

Б) Други разходи за командировки:

 • Разходи за командировки в страната на изследователите от българския колектив, придружаващи руските си колеги на територията на Република България, където това е приложимо. Тези разходи са в съответствие с Наредбата за командировките в страната като дневните пари се изплащат в съответствие с чл. 21 от Наредбата;

 • Разходи за такси правоучастие в конференции по време на посещенията на българските учени в Руската федерация;

 • Присъщите разходи за командировки на членовете на български научния колектив (пътни, дневни, квартирни, мед. застраховка, виза, такса правоучастие в конференции и др.) за разпространение на получените резултати по проекта на научни конференции извън рамките на посещенията по т. А.

Разходите за сметка на руската страна включват:

 • Пътните разходи на руските учени до Република България, включително международен и вътрешен траснпорт, визи и здравно осигуряване;

 • Визити на българските учени в Руската федерация, включващи квартирни разходи и дневни разходи според нормативните документи на приемащата страна.

Разходите за сметка на руската страна не могат да бъдат допустими разходи по проекта!“

 

се заменя с:

 

„Разходите за командировки за сметка на проекта са не по-малко от 60% от преките допустими разходи.

Разходи за сметка на проекта от българска страна включват:

 • Всички разходи на българските учени за посещение до руския партньор, включително международен и вътрешен траснпорт, квартирни разходи, дневни разходи, визи и медицинска застраховка, в съответствие с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;

 • Разходи за командировки в страната на изследователите от българския колектив, придружаващи руските си колеги на територията на Република България, където това е приложимо. Тези разходи са в съответствие с Наредбата за командировките в страната като дневните пари се изплащат в съответствие с чл. 21 от Наредбата;

 • Присъщите разходи за командировки на членовете на български научния колектив (пътни, дневни, квартирни, медицинска застраховка, виза, такса правоучастие в конференции и др.) за разпространение на получените резултати по проекта на научни конференции извън рамките на посещенията до руския партньор.

Разходите за сметка на руската страна включват всички разходи на руските учени за посещение на българския екип.

Разходите за сметка на руската страна не могат да бъдат допустими разходи по проекта!“

 

 1. Удължава срока за подаване на документи по конкурса за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2017 г. – България – Русия до 17:00 часа на 23.10.2017 г. (понеделник).

_ _ _

1 Приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г.
2
Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986, Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 1987г., посл. изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г.