Резултати от Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2017“

 

ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по научни области относно класиране и предложения за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на научни изследвания– 2017 г.“ и „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“.

 

Решение на ИС:

1. Приема да се финансиратсамо проектни предложения, в съответствие с класирането на ВНЕК, които са в рамките на прогнозния бюджет за съответната научна област в Насоките за двата конкурса: „Конкурс за финансиране на научни изследвания– 2017 г.“ и „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“. Сумата за дадена научна област може да бъде увеличена с не повече от 2000 лв., ако това е необходимо за цялостно финансиране на проект на границата на финансиране.

2. Приема актуализация на ГОП за преразпределение на средства от други пера към двата конкурса, за да бъдат финансирани проекти с еднакви оценки на границата на финансиране.

3. Решение за финансиране на проекти с еднакви оценки на границата на финансиране в различните научни области ще бъде взето на следващо заседание на ИС.

4. Проектни предложения, които включват базова или партньорска организация, която не отговаря на условията за допустимост, посочени в Насоките за конкурса, не се включват в класирането и в решенията за финансиране.

 

Резултатите за всяка научна област са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива),които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

 

Резултати по научни области

М11: Биологически науки – резултати

М12: Математически науки и информатика– резултати

М13: Медицински науки – резултати

М14: Науки за земята– резултати

М15: Обществени науки – резултати

М16: Селскостопански науки – резултати

М17: Технически науки – резултати

М18: Физически науки – резултати

М19: Химически науки – резултати

М20: Хуманитарни науки – резултати