Покана за участие в конкурс по Програма CHIST ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST ERA (http://www.chistera.eu/).
Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на информационните и комуникационни технологии. В консорциума участват 20 национални финансиращи организации от 19 държави.

 

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в две основни области:

 

  • Разработване на роботи за разпознаване и работа с обекти

  • Моделиране на данни и процеси за Смарт индустрията

 

ВАЖНО!

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са български кандидати, които са:

 

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.

2) Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

 

Кандидатите по т. 1 и т. 2. трябва да отговарят на определението за „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по т. 15  „б“ от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации.

 

Срокът за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 11 януари 2018 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за настоящата конкурсна сесия е в размер на  450 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани между 3 и 5 проекта с максимална сума за един проект от 150 000 евро (Решение на ИС с Протокол № 73 от 28.08.2017 г.).

 

Информация за участие в конкурса може да откриете на следната страница:

http://www.chistera.eu/call-2017-announcement

 

Информация, насоки и документация за българските участници:

 

Информация, насоки и документация за българските участници:

 

 

Освен вече посочените документи към националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884/171-363

aleksandrova@mon.bg
Милена Александрова