РЕЗУЛТАТИ КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2017“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2017“

 

ИС разгледа доклада на ВНЕК по „Конкурс за финансиране на Българска научна периодика – 2017 г.“, класиране и предложение за финансиране на проектни предложения.

 

Решение на ИС:

  1. Приема доклада за оценяване на проектните предложения в конкурс „Конкурс за финансиране на Българска научна периодика – 2017 г.“ (Приложение НП-А).

  2. Утвърждава класирането на проектните предложения в конкурс „Конкурс за финансиране на Българска научна периодика – 2017 г.“  (Приложение НП-Б).

  3. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в Приложение НП-В със сумите, посочени в приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 177 296 лв., които са от бюджета за 2017 г.

  4. Възлага на управителя да покани ръководителите на проектите по т. 3 за подписване на договор за финансиране, да подпише договорите и да преведе сумата за финансиране на проектите.

Резултатите са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива),които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област