Финансиране на част от резервните проектни предложения по конкурсите на ФНИ за 2017 г.

Във връзка с увеличение на бюджета на ФНИ за 2017 г. от възстановени средства от бенефициенти и икономия на средства от административни разходи на Фонда, ИС прие актуализирана Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2017 г., в която се предвижда насочване на допълнителни средства към конкурсите на Фонда за 2017 г.: за научни изследвания, за научни изследвания на млади учени и постдокторанти и за конкурса за Българска научна периодика. Списъкът на одобрените за финансиране резевни проектни предложения се публикува след утвърждаване на актуализирана ГОП на ФНИ за 2017 г.: