Информационна среща 23.02.2018г.

На 23.02.2018 г. се състоя информационна среща на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) и представители (председател и секретар) на ВНЕК с учени, подали възражения във връзка с оценяването на проектни предложения в конкурсните сесии на ФНИ през 2018 г. и/или направили предложения за подобряване работата на ФНИ по предстоящи конкурси. След проведената обща дискусия и обсъждане по различните научни направления и конкурси, ИС възнамерява да предприеме следните конкретни действия за оптимизиране на дейността на ФНИ за организиране на конкурси:

  1. Да изработи и приеме на заседание на ИС процедура за разглеждане на възражения срещу научната оценка на проектните предложения, която да включва и възможност за нова оценка на проектните предложения и механизъм за финансиране на тези от проектните предложения, които получат висока оценка. Процедурата да бъде предложена на Министъра на образованието и науката за включване в Правилника на ИС на ФНИ и за предвиждане на допълнителни средства в бюджета на ФНИ за следващата година за финансиране на такива проекти.
  2. Да внесе отново в Министерството на образованието и науката предложенията за промени в Правилника на ФНИ, въвеждащи отговорност на оценителите за недобросъвестно изпълнение на поетите ангажименти.
  3. Членовете на ВНЕК, докладчици по проектни предложения, да изготвят писмен доклад до ИС за всяко постъпило възражение.
  4. Да направи анализ на изпълнението на процедурата по приемане на картите за оценка, определена в Насоките на съответния конкурс, за всяка ВНЕК.
  5. Оценители, за които е установено, че не са изпълнили добросъвестно своите задължения, да бъдат изключени от списъка на независимите оценители на ФНИ, без право да оценяват проектни предложения в следващите три години.
  6. Да апелира към научната общност повече колеги да заявят желание да участват в дейността на ФНИ като членове на ВНЕК и като оценители на проектни предложения в областите, в които са компетентни.