Покана за участие в конкурс по Програма CONCERT-Japan

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CONCERT-Japan. 

Програмата стартира през 2011 г. и нейната основна цел е да засили сътрудничеството в областта на науката и технологиите между Европа и Япония.

Темата на обявения конкурс е Functional Porous Materials.

Материалите за конкурса са достъпни на български и английски език, както и в сайта на програмата.

http://concert-japan.eu

 

  • Брошура за конкурса ENG/ BG
  • Покана за кандидастване ENG/ BG
  • Указания за подаване на проектни предложения ENG/ BG

 

ВАЖНО! 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са български кандидати, които са: 

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО. 

2) Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО. 

Кандидатите по т. 1 и т. 2. трябва да отговарят на определението за „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по т. 15  „б“ от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 11 юни 2018 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 300 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 100 000 евро (Решение на ИС с Протокол № 14 от 12.01.2018 г.).

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация:
тел. 0884/171-363
aleksandrova@mon.bg
Милена Александрова