Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)

  • Innovative surfaces, coatings and interfaces

  • High performance composites

  • Functional materials

  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications

  • Materials for additive manufacturing

 

  • Покана за кандидастване

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018

  • Указания за подаване на проектни предложения

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/2018-guideforproposers-1.pdf

  • Инструмент за търсене на партньорски организации

http://www.nmpteam.eu/services/nmp-calls/

 

ВАЖНО!

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са български кандидати, които са:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.

2) Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

Кандидатите по т. 1 и т. 2. трябва да отговарят на определението за „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по т. 15 „б“ от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 12 юни 2018 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 100 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 2 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 50 000 евро (Решение на ИС с Протокол № 17 от 16.03.2018 г.).

 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884/171-363

aleksandrova@mon.bg

 

Милена Александрова