Годишен отчет за дейността на Фонд Научни изследвания за 2017 г.

Настоящият годишен отчет за дейността на Фонд „Научни изследвания“ е разработен на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от Правилника на ФНИ, обнародван в ДВ бр. 41 от 31.05.2016 г. Отчетът е изготвен възоснова данните, фактите и отчетите, предоставени от постоянните научни комисии (ПНЕК), както и работна информация за дейността на Фонда по отделни научни направления, в съответствие с административната структура на Фонда.

Годишният отчет е разгледан, обсъден и приет от ИС на ФНИ / прот N: 17/16.03.2018/

Отчета може да изтеглите тук.