СЪОБЩЕНИЕ във връзка с конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“

В съответствие с чл. 20, ал. 4 на Правилника на Фонда и т. 6 от Правилата за провеждане на конкурса за определяне на управител на Фонд „Научни изследвания“ на 06.07.2018 г. беше проведено заседание на Изпълнителния съвет на Фонда, на което бяха разгледани постъпилите документи на кандидатите в конкурса. В предвидения срок в деловодството на Фонда са постъпили документи от следните кандидати (по реда на постъпването):

 

1. Вх. № 94ВВ/16 от 28.06.2018 г. на Проф. д-р Веселин Стаменов Брезин;

2. Вх. № 94ГГ/19 от 29.06.2018 г. на  Проф. дхн Георги Николов Вайсилов;

3. вх. № 94ГГ/20 от 02.07.2018 г. на Проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев.

 

След разглеждане на документите Изпълнителният съвет взе решение за допускане до участие в конкурса на всичките трима кандидати, които отговарят на условията и са представили всички необходими документи.

 

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса:

1.  Проф. д-р Веселин Стаменов Брезин;
2.  Проф. дхн Георги Николов Вайсилов;
3.  Проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев.