Съобщение: отстраняване на допусната техническа грешка

На основание чл. 39, ал.3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ се отстранява допусната техническа грешка:

В Насоките и методиката за оценка за конкурсите:

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.”

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.”

„КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2018 г.”

текстът „при изключителни и недискриминационни условия“ се заменя с текста „при неизключителни и недискриминационни условия“.