Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „ст. експерт – секретар на НЕК” /1 място/

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за заемане на длъжност „ст. експерт – секретар на НЕК” /1 място/

Минимални изисквания към кандидатите:

•    за длъжността „ст. експерт – секретар на НЕК ” – завършено висше  образование, степен „магистър”; професионална област „Социални, стопански и правни науки и /или природни науки, здравеопазване и спорт, аграрни науки, технически науки“, 2 години професионален опит, добра компютърна грамотност, много добро владеене на английски език ; познаване и ползване на нормативната уредба в систематаи вътрешната нормативна уредба на фонда -  ЗННИ, Правилник на Фонд Научни изследвания.

Характер на работата: Участва при организирането и провеждане на процедури по отделните конкурсни сесии на Фонд „Научни изследвания“, организира и подпомага технически дейността на научно – експертни комисии, поддържа базата данни от конкурсните сесии на фонда.

Необходими документи за кандидатстване:

1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;

2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;

3. копие от дипломата за завършено висше образование;

4. копие от трудова и/или служебна книжка;

5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

 

Условия за провеждане на конкурса:

За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.

 

Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Краен срок за подаване на документите:  ДВУСЕДМИЧЕН  СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „Сега“.

Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728.

Списък с нормативните актове за провеждане на конкурс за длъжност „ст. експерт”

1.        Закон за обществените поръчки

2.        Закон за насърчаване на научните изследвания;

3.        Правилник на Фонд „Научни изследвания“;

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на сайта на фонда – www.fni.bg