СЪОБЩЕНИЕ

С решение на Изпълнителен съвет и Заповед на Управителя на ФНИ се правят следните промени в Заповедта и Поканата по КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА":

            1. Частта относно научните области, по които ще се финансират проекти в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 год. – България – Франция – Програма „Рила“ да се чете:
 
„Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки“
            
            ​2. Удължава се срокът за подаване на проектни предложения до 17:00 часа на 25.10.2018 год.