Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Гл. счетоводител“

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС


Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Гл. счетоводител“ /1 място/

Минимални изисквания към кандидатите:

•  Завършено висше  образование, степен „магистър” професионална направление икономика, 5 години професионален опит в областта на счетоводството и финансите, добра компютърна грамотност и владеене на счетоводен софтуер, познаване и ползване на финасово – счетоводните нормативни актове, да е запознат със  Закона за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд „Научни изследвания”, Закон за обществените поръчки, Закон за счетоводството, Закона за държавния бюджет, Закон за задълженията и договорите, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Предимство ще имат кандидати, които владеят английски език и имат професионален опит в областта на счетоводство в публичен сектор.

Характер на работата: Да ръководи и конролира цялостната счетоводна дейност на Фонд „Научни изследвания“, да изготвя първичните и официалните счетоводни документи, да подписва всички документи от финансов характер, изготвя бюджета на фонда, да подпомага ръководството във финансово – счетоводната и икономическа дейност.

Необходими документи за кандидатстване:

1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/;

2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.;

 3. копие от дипломата за завършено висше образование;

4. копие от трудова и/или служебна книжка;

5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

 

Условия за провеждане на конкурса:

За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.

Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на документите:  ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „Сега“ от 11.10.2018 г.
Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02/4442728;  0887691955

 

 

ДОПУСНАТИ  ДО РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ КАНДИДАТИ  ЗА  ПОЗИЦИЯ                                 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

1. МАРИЯНА НЕДЯЛКОВА ЯТАНСКА

 

2. БОРЯНА АНДРИАНОВА АНГЕЛОВА

 

3. РАДКА МАРИНОВА КОНОВА – АТАНАСОВА

 

4. ЩЕРИАНА ВАСИЛЕВА ЩЕРЕВА – ИВАНОВА

 

Тестът ще се проведе на 28.11.2018 г. то 10 ч. в сградата на Фонд „Научни изследвания“ , ет. 4

 

 

Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „гл. счетоводител“

Резултати от проведен тест

1. Марияна Ятанска – 3,6 т.

2. Боряна Ангелова – 3,2 т.

3. Радка Конова – Атанасова – 3,6 т.

4. Щериана Щерева – Иванова – не се е явила

 

Никой от положилите теста не се допуска до събеседване, поради това, че всички имат под необходимия минимум от 4 т.