Покана за участие в конкурс по Програма CHIST-ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма CHIST-ERA

(http://www.chistera.eu/).

 

·        Покана за участие в конкурса

http://www.chistera.eu/call-2018-announcement

·        Брошура за конкурса

        http://www.chistera.eu/sites/chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202018%20-20Topics%20Flyer.pdf

·        Инструмент за търсене на партньорски организации

        http://www.chistera.eu/node/add/call-2018-eoi

 

ВАЖНО!

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са български кандидати, които са:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.

2) Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

Кандидатите по т. 1 и т. 2. трябва да отговарят на определението за „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по т. 15 „б“ от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 15 януари 2019 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 100 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 2 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 50 000 евро и срок на изпълнение 3 години.(Решение на ИС с Протокол № 17 от 16.03.2017 г.)

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 

 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884/171-363

aleksandrova@mon.bg

Милена Александрова