Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Финансов контрольор” /1 място/ на непълно работно време – 4 часа

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС


Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурс за заемане на длъжност „Финансов контрольор” /1 място/ на непълно работно време – 4 часа

Минимални изисквания към кандидатите:

•    за длъжността „Финансов контрольор” – завършено висше  образование, степен „магистър”; професионална област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление: икономика, 4 години професионален опит, добра компютърна грамотност; познаване и ползване на нормативната уредба в системата и вътрешната нормативна уредба на фонда -  Закона за счетоводството, Закона за държавната собственост, Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Закона за държавния бюджет за съответната година, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор,  Закон за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд Научни изследвания.

Характер на работата: Осъществява контролни функции по отношение на  разходите, при спазване принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Упражнява предварителен контрол чрез проверка преди вземането/извършването на всички решения/действия за поемане на задължение или извършване на разход  и последващ такъв.

Необходими документи за кандидатстване:

1. молба до управителя на Фонд „Научни изследвания“, с посочване на длъжността, за която се кандидатства /свободен текст/; 2. автобиография /CV/, в която се посочват подробно образованието, трудовия и/или служебен стаж на кандидата, допълнителни специализации и др.; 3. копие от дипломата за завършено висше образование; 4. копие от трудова и/или служебна книжка; 5. Документи, удостоверяващи професионален опит на кандидата.

Условия за провеждане на конкурса:

За участие в конкурса се допускат само кандидати, които отговарят на поставените изисквания. Конкурсът се провежда от комисия и включва решаване на тест и събеседване по нормативни актове, посочени в обявата.

Документи за участие се подават по пощата или в сградата на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, деловодство, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Краен срок за подаване на документите:  ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК, считано от публикуване на обявата във вестник „Сега“ на 22.10.2018 г..
Лица за контакти: Светлана Иванова – Експерт „Човешки ресурси и деловодство“ – 02 4442728.
Списък с нормативните актове за провеждане на конкурс за длъжност „Финансов контрольор”

1. Закона за счетоводството;

2. Закон за обществените поръчки;

3. Закон за задълженията и договорите;

4. Закон за държавния бюджет;

5. Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;

6. Закон за насърчаване на научните изследвания;

7. Правилник на Фонд „Научни изследвания“;

 

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявават на сайта на фонда – www.fni.bg

 

 

ДОПУСНАТИ  ДО РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ КАНДИДАТИ  ЗА  ПОЗИЦИЯ  ФИНАНСОВ КОНРОЛЬОР

 

1. БОРЯНА АНДРИАНОВА АНГЕЛОВА

 

2. ХРИСТИНА КРУМОВА ПАУНОВА

 

3. ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

 

4. КРЪСТЬО СТЕФАНОВ НЕМИГЕНЧЕВ

 

5. ЖАКЛИН ТОДОРОВА ТОДОРОВА

 

Тестът ще се проведе на 06.12.2018 г. то 9.30 ч. в сградата на Фонд „Научни изследвания“ , ет. 4

 

 

Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „финансов контрольор“ след проведен тест

Резултати от проведен тест

1. Христина Крумова Паунова – 4,2 т.

2. Кръстьо Стефанов Немигенчев – 3,0 т.

3. Жанин Тодорова Тодорова – 2,6 т.

4. Боряна Андрианова Ангелова – не се явила

5. Иван Тодоров Иванов – не се явил

 

Христина Крумова Паунова се допуска до събеседване, тъй като има необходимия минимум точки.

 

Класиране

 

След проведено събеседване Комисията единодушно реши, че кандидатът Христина Крумова Паунова е успешно издържала конкурса за длъжността „финансов контрольор“