Съобщение

Следните проектни предложения по „ Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г .“  не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост:  Н21/22 от 03.09.2018 г., Н24/5 от 03.09.2018 г.  и от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“  не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: М25/6 от 03.09.2018 г.,  те няма да бъдат допуснати до научна оценка.