EuroNanoMed ІІІ – транснационална инициатива за 2019 г.

Фонд „Научни изследвания“ информира всички заинтересовани научни организации, че през месец ноември 2018 г. предстои обявяването на 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината по програма EuroNanoMed ІІІ

(http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/ ).

 

Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

 

Ø Публикуване на покана за конкурса – 14 ноември 2018 г.

Ø Срок за подаване на проектни предложения (pre-proposal phase) – 31 януари 2019 г.

Ø Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – 1 юли 2019 г.

 

Във Фонд „Научни изследвания“ ще бъдат приемани мултидисциплинарни транснационални проектни предложения, които са подготвени в една от трите обявени за предстоящия конкурс тематични области:

 

1. Regenerative medicine/Регеративна медицина

2. Diagnostics/Диагностика

3. Targeted delivery systems/Целеви системи за доставка

 

Участващи страни и финансиращи агенции и министерства в предстоящата конкурсна сесия са:

 

Bulgaria – Bulgarian National Science Fund (BNSF)

 

Canada (Québec) - Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)

 

Czech Republic -  Technology Agency of the Czech Republic (TACR)

 

Estonia - Eesti Teadusagentuur (Estonian Research Council ETAg)

 

France - Agence Nationale de la Recherche (ANR)

 

Greece – General Secretariat for Research and Technology (GSRT)

 

Italy - Ministry of Health (IMH)

 

Latvia - State Education Development Agency (VIAA)

 

Lithuania - Research Council of Lithuania (RCL)

 

Norway - Research Council of Norway (RCN)

 

Poland - National Centre for Research and Development (NCBR)

 

Romania - Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)

 

Slovakia - Slovak Academy of Sciences (SAS)

 

Spain - National Institute of Health Carlos III (ISCIII)

Spain - Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)

 

Taiwan - Ministry of Science and Technology (MoST)

 

Turkey - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

 

За допълнителна информация се обръщайте към д-р Милена Александрова

+359 884 171 363

aleksandrova@mon.bg

Фонд "Научни изследвания"

бул. "Ал. Стамболийски" № 239 Б,

София 1309