Конкурс по Програма EuroNanoMed ІІІ

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма EuroNanoMed ІІІ. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

EuroNanoMed III ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в следните области:

Ø регенеративна медицина

Ø диагностика (наночастици, използвани за медицинска диагностика)

Ø системи за таргетно доставяне (на медикаменти)

 

Повече информация можете да откриете тук:

 https://www.fni.bg/?q=node/578  

 

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:

http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/

 

ВАЖНО!

Допустими кандидати:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7  от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Организациите по т. 1 и 2 не извършват стопанска дейност или, ако упражняват стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно.

 

Фонд „Научни изследвания“ ще приема проектни предложения, подготвени в една от трите обявени тематични области, съгласно следните срокове:

Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal phase) – 31 януари 2019 г.

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – 1 юли 2019 г.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 100 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 50 000 евро и срок на изпълнение три години.

 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 

· Национални изисквания и условия за допустимост

· Документи към националните изисквания 

 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Участващи страни и финансиращи агенции и министерства в предстоящата конкурсна сесия са:

Bulgaria – Bulgarian National Science Fund (BNSF)

Canada (Québec) - Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)

Czech Republic -  Technology Agency of the Czech Republic (TACR)

Estonia - Eesti Teadusagentuur (Estonian Research Council ETAg)

France ¬- Agence Nationale de la Recherche (ANR)

Greece – General Secretariat for Research and Technology (GSRT)

Italy - Ministry of Health (IMH)

Latvia - State Education Development Agency (VIAA)

Lithuania - Research Council of Lithuania (RCL)

Norway - Research Council of Norway (RCN)

Poland - National Centre for Research and Development (NCBR)

Romania - Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)

Slovakia - Slovak Academy of Sciences (SAS)

Spain - National Institute of Health Carlos III (ISCIII)

Spain - Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)

Taiwan - Ministry of Science and Technology (MoST)

Turkey - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

 

За допълнителна информация:

 д-р Милена Александрова,

 Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg