Класиране на част от научните области по конкурси на ФНИ

На заседанието си на 23.11.2018 г. ИС разгледа постъпилите доклади на част от ВНЕК по научни области за класиране и предложение за финансиране на проектни предложения и взе решение за класиране на проектните предложения и за финансиране на проекти в научните области Н22: Математически науки и информатика, Н26: Селскостопански науки, и Н29: Химически науки по  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г.“, както и за научните области М26: Селскостопански науки, М27: Технически науки и М29: Химически науки по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“. Решения за останалите научни области и за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.“ ще бъдат разгледани от ИС след постъпване на съответните доклади от ВНЕК през следващите 2 седмици.

Резултатите и списък на проектите, одобрени за финансиране са публикувани на следните страници:

Резултати от Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г.

Резултати от Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.