Конкурс по Програма QUANTERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма QUANTERA. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са международно сътрудничество и обща схема за финансиране в областта на изследванията на квантовите технологии, чрез координиране на националните и регионалните програми за финансиране. В допълнение на проектните предложения се изпълняват и редица дейности, насочени към: стимулиране на сътрудничеството в научната общност, изграждане на набор от инструменти за провеждане на отговорни научни изследвания и иновации (RRI) в областта на квантовите технологии, обмяна на добри практики и участие в обсъждания със създаващите политики относно бъдещите финансиращи инструменти.

 

QUANTERA ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в следните области:

Ø      Квантова комуникация (Quantum communication)

Ø      Квантова симулация (Quantum simulation)

Ø      Квантови изчисления (Quantum computation)

Ø      Науки в областта на квантовата информатика (Quantum information sciences)

Ø      Квантови метрологични измервания и заснемане (Quantum metrology sensing and imaging)

Повече информация можете да откриете тук:

 https://www.fni.bg/?q=node/578 

 

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:

https://www.quantera.eu/calls-for-proposals/call-2019

 

Търсене на партньорски организации:

https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/

 

ВАЖНО!

Допустими кандидати:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7  от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Организациите по т. 1 и 2 не извършват стопанска дейност или, ако упражняват стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно.

Фонд „Научни изследвания“ ще приема проектни предложения, подготвени в една от трите обявени тематични области, съгласно следните срокове:

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) –    18февруари 2019 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до три проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 150 000 лева и срок на изпълнение три години.

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 

 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Участващи страни и финансиращи агенции и министерства в предстоящата конкурсна сесия са:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Израел, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания.

 

За допълнителна информация:

 д-р Милена Александрова,

 Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg