Резултати от Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г. 

 

ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по направления, относно класиране и предложение за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“.

 

Решение на ИС:

1. Приема да се финансират само проектни предложения, в съответствие с класирането на ВНЕК, които са в рамките на прогнозния бюджет за съответната научна област в Насоките за двата конкурса: „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г.“  и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“.

2. Проектни предложения, които включват базова или партньорска организация, която не отговаря на условията за допустимост, посочени в Насоките за конкурса, не се включват в класирането и в решенията за финансиране.

 

 

Резултатите за всяка научна област са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива),които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

 

Резултати по научни области:

Н21: Биологически науки – резултати

Н22: Математически науки и информатика резултати

Н23: Медицински науки– резултати

Н24: Науки за земята – резултати

Н25: Обществени науки– резултати

Н26: Селскостопански науки  резултати

Н27: Технически науки– резултати

Н28: Физически науки– резултати

Н29: Химически науки резултати

Н30: Хуманитарни науки резултати