Класиране на част от научните области по конкурси на ФНИ

На заседанието си на 07.12.2018 г. ИС разгледа постъпилите доклади на част от ВНЕК по научни области за класиране и предложение за финансиране на проектни предложения и взе решение за класиране на проектните предложения и за финансиране на проекти в научните области - Н21: Биологически науки, Н23: Медицински науки по  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г.“, както и за научна област - М23: Медицински науки по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“.  

Резултатите и списък на проектите, одобрени за финансиране са публикувани на следните страници: