Резултати от Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г. 

 

ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по конкурс „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.“.

 

Решение на ИС:

1. Приема да се финансират само проектни предложения, в съответствие с класирането на ВНЕК, които са в рамките на прогнозния бюджет за съответните приоритетни области в Насоките за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.“

2. Проектни предложения, които включват базова или партньорска организация, която не отговаря на условията за допустимост, посочени в Насоките за конкурса, не се включват в класирането и в решенията за финансиране.

 

 

Резултатите за съответните приоритетни области са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива),които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

 

Резултати по научни области:

ОПР резултати