Резултати от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

 

РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“

 

 

Във връзка с актуализация на Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ за 2018 г. ИС прие списък на проектни предложения, които да бъдат финансирани по конкурси „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“.

 

Решение на ИС:

1. ИС разгледа предложение за разпределение на оставащи средства за финансиране на резервни проектни предложения по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“ по научни области. ИС прие да бъдат финансирани проектни предложения по научните области, по които има най-нисък процент на финансирани спрямо подадени проекти, така че да се получат близки стойности за отделните научни области.

2. Взема решение за финансиране на проектните предложения, посочени в Приложение М-Р1 със сумите, посочени в приложението.

 

 

 

Резултатите са включени в следният списък:

Приложение М-Р1