Класиране на част от научните области по конкурси на ФНИ

На заседанието си на 07.12.2018 г. ИС определи броят на допълнително финансирани проектни предложения по различните научни области, така че да се получат близки стойности на процент на финансирани спрямо подадени проекти за отделните научни области по  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2018 г.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“. В съответствие с Насоките за конкурса, в рамките на една научна област проектните предложения са класирани по стойността на числовата оценка по картата за научна оценка на проектното предложение. При еднакви числови оценки на две или повече проектни предложения, приоритет при класирането има проектното предложение с по-висока числова оценка по критерий 4. При равенство на точките по критерий 4, приоритет при класирането има числовата оценка по критерий 5.  

Резултатите и списък на проектите, одобрени за финансиране са публикувани на следните страници: