Конкурс по Програма FLAG ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма FLAG ERA. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии.

Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления:

 

· Graphene (Графен) – фундаментални изследвания

· Human Brain Project (Проект „Човешки мозък“) – фундаментални изследвания

 

Повече информация можете да откриете тук:

 https://www.fni.bg/?q=node/578  

 

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2019/call-announcement/

 

ВАЖНО!

Допустими кандидати:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7  от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Организациите по т. 1 и 2 не извършват стопанска дейност или, ако упражняват стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно.

 

Фонд „Научни изследвания“ ще приема проектни предложения, подготвени в една от двете обявени тематични области, съгласно следните срокове:

Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal phase) – 19 февруари 2019 г.

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – юни 2019 г.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 195 583.00 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 97 791,50 лева и срок на изпълнение три години.

 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 

· Национални изисквания и условия за допустимост

· Документи към националните изисквания

 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

За допълнителна информация:

Милена Александрова,

Фонд „Научни изследвания“,

тел: +359 884 171 363

Email: aleksandrova@mon.bg