Фонд „Научни изследвания“ обявява процедура за наемане на сътрудник

Начална дата: 22 февруари 2019 

Крайна дата: 11 март 2019 | 17:00 ч.

 

 

 

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

ОБЯВЯВА

Процедура за наемане на сътрудник със срочна заетост с предварително предвиден минимален четири месечен период на действие на сключен граждански договор за изпълнение на дейността

 

1. Предварителна информация:

 

Изпълняваната работа цели подпомагане дейността на Постоянните научно-експертни комисии (ПНЕК) във връзка с изпълнение на сключените договори за финансиране от Фонд „Научни изследвания“ по въпроси от финансов характер. Състои се в преглед и обобщаване на данните от финансовите отчети и финансовите одитни становища по договорите с бенефициенти (по общ списък) по отношение съдържащата се информация за отчетени разходи на финансирани проекти в съответствие с насоките за съответния конкурс.

 

2. Минимални и допълнителни изисквания към кандидатите за сътрудник

 

· Минимални изисквания:

- Образование – висше с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- Професионална област: Икономика, Финанси;

- Професионален опит: не по-малко от 5 години в областта на вътрешния или външен одит и/или изпълнение на оперативна счетоводна дейност, доказано чрез придобит трудов и/или служебен стаж, ангажираност чрез граждански договор, като лице на свободна практика.

· Допълнителни изисквания:

- Да са дееспособни физически лица;

- Да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министерство на финансите или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват подобна дейност;

- Да познава нормативна уредба на Фонд „Научни изследвания“: Закон за насърчаване на научните изследвания, Правилник на Фонд „Научни изследвания“ и вътрешните правила и насоки за кандидатстване за финансиране;

- Да познава общодържавните и други нормативни документи в областта на финансовата, бюджетната и стопанска дейности – в частност финансово-счетоводните нормативни документи, правилници и наредби регламентиращи разходването, отчета и контрола на средствата в публичния сектор;

- Компютърна грамотност - Word, Excel, Internet и офис техника.

- Професионален опит в управление, контрол и/или одитиране на проекти е предимство.

 

Гражданският договор се сключва за срок до приемане на отчетите по включените в списъка договори от ИС на ФНИ, но не по-късно от 30.09.2019 г.

 

 

 

 

3. Ред за провеждане на подбора

 

3.1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

· писмено заявление за участие – свободен текст

· автобиография;

· декларация по образец – Приложение № 1 ;

· копие от документи за придобитата образователна степен /диплома/, допълнителни квалификации;

· декларация относно обработването на личните данни на кандидата – Приложение № 2 ;

· копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

· допълнителни документи по преценка на кандидата.

 

· Документите се подават лично, чрез пълномощник или по куриер - валидна е датата на получаване във Фонд „Научни изследвания“ - гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №239 Б ет.3 –Деловодство.

За повече информация и образци на Приложения № 1 и №2 – на интернет страница www.fni.bg и на тел. 0887691955 – С. Иванова;

 

Всяко постъпило заявление за участие в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Управителя на Фонд „Научни изследвания“.

3.2. Разглеждането на документите протича в два етапа:

· проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

· интервю.

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на фонда, както и чрез персонално уведомление, в седемдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

 

Интервюто се провежда от определената със заповед комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на определената за сътрудника дейност.

 

4. Възнаграждение:

 

Възнаграждението ще бъде определено от възложителя съобразно предварително предвидения обем на дейност – обект на изпълнение и постигната договореност с кандидата, но не надвишаващо 4000 лв.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА НАЕМАНЕ НА СЪТРУДНИК СЪС СРОЧНА ЗАЕТОСТ

1. Надка Илиева Китанова


Интервюто ще се проведе на 20.03.2019 г. от 16 ч.