Покана за представяне на оферти за изработка на нов уебсайт на ФНИ

Фонд  „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката има необходимост от изработката на нов уебсайт. С решение на Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“ от Протокол № 5 от 22.03.2018 год. е приета техническа и функционална спецификация на новия уебсайт. Спецификацията е публикувана на интернет страницата на Фонда тук.

Отправяме публична покана  за представяне на предложение за изработката на нов уебсайт на Фонд „Научни изследвания“, съгласно приета техническа и функционална спецификация. Срокът за изработката на новия уебсайт да бъде до 3 месеца и максималната сума за изработката на уебсайта да бъде до 5 000 /пет хиляди/ лева с ДДС. Предложението е необходимо да съдържа кратко описание на предлагания сайт, в съответствие със спецификацията, примери за вида на индивидуалните страници, информация за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на сайта, както и ценова оферта. Изборът на изпълнител ще бъде осъществен от експерти на основата на предлаганата функционалност, вид на сайта и гаранционни условия, а при близки характеристики – на предлаганата цена.

В срок до 20.05.2019 г. можете да представите Вашите предложения в деловодството на Фонд „Научни изследвания“, гр. София, п.к. 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет. 3 или по електронна поща fni2012@mon.bg (подписана с електронен подпис).

За допълнителна информация, д-р Владимир Божилов, тел.: +359 884 540 120, +359 886 606 098, email: Press_FNI@mon.bg