Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма M-ERA.

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

  • Моделиране в материалознанието – техники и процеси (Modeling for materials engineering and processing)
  • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
  • Високо производителни композити (High performance composites)
  • Функционални материали (Functional materials)
  • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
  • Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing)

Брошура за конкурса: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019/m-era-net_callflyer_2019-1.pdf

Покана за кандидастване: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019

Указания за подаване на проектни предложения: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019/2019-guideforproposers.pdf

Инструмент за търсене на партньорски организации: https://www.nmp-partnersearch.eu/

ВАЖНО!

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са български кандидати, които са:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.

2) Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

Кандидатите по т. 1 и т. 2. трябва да отговарят на определението за „организация за научни изследвания и разпространение на знания“ по т. 15 „б“ от Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 18 юни 2019 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева (Решение на ИС с Протокол № 5 от 22.03.2019 г.).

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация:
Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg