Покана за участие в конкурс по програма CONCERT-Japan

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в шестия международен конкурс по програма CONCERT-Japan.

CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

Тема на конкурса:

ИНТЕЛИГЕНТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ ЗА УСТОЙЧИВО ОБЩЕСТВО“ (“SMART WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE SOCIETY”).

Поканата е отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за развитие на иновативни системи и технологии при използване и управление на водните ресурси в дългосрочен аспект.

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и Япония.
  • Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:
  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.
  2. Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 586 749 лева, с максимална сума за един проект до 195 583 лева (Решение на ИС с Протокол № 4 от 08.03.2019 г.).

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 14 юни 2019 г.

Материалите за предстоящия конкурс са достъпни в сайта на програмата.

http://concert-japan.eu/

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

 

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884/171-363

aleksandrova@mon.bg

Милена Александрова