Информация за предстоящ конкурс по програма Southeast Asia - Europe

Фонд „Научни изследвания“ информира, че предстои да бъде обявен международен конкурс по програма Southeast Asia - Europe, като ФНИ ще участва като финансираща организация за втора поредна година.

SoutheastAsia - Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финнасиране на научно-изследователски проекти.

Поканата ще бъде отворена за научни колективи, които да представят общи проекти в следните тематични области:

1.Water. Integrated Water Resource management

2. Nanotechnologies.

3. ICT. ICT for innovative service creation based on existing technologies including end-users through living labs or innovation hubs

4. Waste.

   4.1. ICT solutions for Waste management (urban/industrial/reducing marine litter)

   4.2. Waste Management (no ICT focus -urban/industrial, incl. management of chemical and low level radioactive waste produced in various applications of radiation sources

5. Infection Deseases. Infectious Diseases (incl. Antimicrobial Resistance)

6. Food

   6.1. Research for sustainable food production along the whole agri-food chain

   6.2. Aquaculture

7. Restorative /regenerative economy

8. Machine Learning

 

Условия на конкурса:

  • Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години.
  • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и държава от Югоизточна Азия, от страните които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциума.
  • Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са:
  1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.
  2. Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 782 332 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 195 583 лева.

Крайния срок за подаване на проектни предложения за участие ще бъде обявен при публикуване на поканата за конкурса през м. юни 2019 г.

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“:

 

Контакти за допълнителна информация:

тел. 0884/171-363

aleksandrova@mon.bg

Милена Александрова