Млади журналисти от ФЖМК на СУ представиха успешни научни проекти, финансирани от ФНИ

Съвместно събитие на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) в партньорство с Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ събра представители на медиите – настоящи и бъдещи журналисти, техните преподаватели, научната общност и участници от неправителствения сектор. На 03 юни във сградата на ФЖМК те участваха в представяне на два успешни научни проекта, финансирани от ФНИ, чрез материали, подготвени от млади журналисти – докторанти, млади учени и специалисти по PR.

     

Събитието откри проф. д-р Теодора Петрова, декан на ФЖМК, която представи съвместната инициатива на ФНИ и ФЖМК и ролята на журналистиката за комуникацията на науката. Проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ, благодари на ръководството на ФЖМК и наблегна на ролята на връзката между науката и обществото, особено по отношение на информацията за резултатите от научните изследвания. „Необходимо е да дадем сериозен тласък научните постижения, изследвания и резултати да могат да достигнат до публичната сфера и да формират общественото мнение“, подчерта и проф. д-р Николай Михайлов, зам.-декан по учебната дейност и ръководител на Катедра “Комуникация, връзки с обществеността и реклама” на ФЖМК.

Чл. кор. проф. дфн Ангел Стефанов от Института за изследване на обществата и знанието към БАН приветства инициативата и разказа какво е комуникацията на науката и защо днес обществото има остра нужда от адекватен образ на науката. ФЖМК и ФНИ вече работят по създаването и въвеждането на лекционен курс по „Комуникация на науката“, който ще отговори на това предизвикателство.

Основна част от събитието включваше също дискусия и коментари от млади журналисти – студенти, млади учени и докторанти, които представиха успешните научни проекти, финансирани от ФНИ. Официален гост бе и г-жа Мила Миленова, член на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

     

Акценти от представените днес проекти:

- „Статистическо моделиране на риска за околната среда и човека от замърсяване на почви с тежки метали“ с ръководител проф. д-р Стефан Цаковски от Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

В резултат на дейностите по проекта са установени и картографирани пет фактора („планински“, „геогенен“, „рудни залежи“, „недостиг на хранителни елементи“ и „живак“), които са приети като отговорни за качеството на почвите от Националната мрежа за почвен мониторинг. Определени са фоновите концентрации на някои потенциално токсични елементи, които очертават специфичната (в сравнение с другите страни от Южна Европа) геохимия на България. Картографирането на съдържанията на потенциално токсичните елементи определя приоритетни области за бъдещи изследвания и оценки. Определени са факторите, които контролират трансфера и биодостъпността на потенциално токсични елементи в района на Златица – Пирдоп.

- „Редизайн на академически издания в съответствие с индикаторите за импакт фактор и показатели за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знание“ с ръководител доц. д-р Добринка Стойкова от Университет по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), като проектът представи от доц. д-р Румелина Василева.

 

Целта на проекта е да се обобщи международния и български опит в издаването на научни изследвания и в развитието на техните автори в условията на съвременното общество на знанието при отчитане на наукометрични и социално- икономически показатели от тяхната публикационна активност. Наръчник за успешно публикуване па български автори в списания с импакт фактор, обучение за цитатно търсене в Web of Science, Google Scholar, SCOPUS.

Снимки от събитието ще откриете тук: http://bit.do/eT7Bk

Представянето е в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“, с цел популяризация на резултати от научни проекти, финансирани от ФНИ. Следващите събития с представяния на проекти и дейността на ФНИ ще бъдат в средата на юни в гр. Пловдив, а в началото на месец юли (от 1 до 5 юли) в гр. София ще се проведе мащабно едноседмично събитие „Седмица на бенефициентите на ФНИ“, по време на което ще бъдат представени всички финансирани проекти в сесията за фундаментални научни изследвания от 2017 г.