Покана за участие в конкурс за избор на независими експерти

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия отправя покана за участие в конкурс за избор на независими експерти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания".

Подробно разписаните изисквания и образци на необходимите документи за кандидатстване за включване в Списъка с независимите експерти, както и срокът за подаване ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИАНМСП на адрес: https://www.sme.government.bg/?p=45825.