Резултати от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. България – Австрия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 РЕЗУЛТАТИ
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 2018 Г. БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ “

Резултати от оценяването на проектните предложения от българска страна

Списък на оценките на проектните предложения от българска страна, утвърден с Решение на ИС с Протокол № 8/13.06.2019 г.:

Проекти, одобрени за финансиране от двустранната комисия

На основа на класирането на проектите от българска и австрийска страна и Протокол от 12-то заседание на Смесената българо-австрийска комисия за научно и технологично сътрудничество, проведено на 27.06.2019 г., със списък на проектите, одобрени за финансиране. Списъкът на проектните предложения, утвърдени за финансиране е утвърден с Решение на ИС с Протокол № 9/11.07.2019 г.: