Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

/Information for the call in English: http://www.fni.bg/?q=node/956 /

Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата
Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.   

Индикативен бюджет на конкурса:
Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2019 година е 1 235 000 лв. Той се разпределя между 8 научни панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел.
Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.
Научни панели:
• Химия (CHE)
• Обществени и хуманитарни науки (SOC)
• Икономически науки (ECO)
• Информатика и инженерни науки (ENG)
• Околна среда и науки за Земята (ENV)
• Науки за живота (LIF)
• Математика (MAT)
• Физика (PHY)

Индикативен график за конкурса:

Публикуване на покана до 31.07.2019
Начало на срока за кандидатстване 05.08.2019
Срокът за подаване на предложения е удължен до
30.09.2019
Проверка за допустимост 1.10.2019
Оценка на предложенията 20.11.2019
Информация за резултата от оценката 25.11.2019
Ориентировъчна дата за подписване на договор 1.12-10.12.2019
Индикативни дати за прехвърляне на безвъзмездните средства 1.12-10.12.2019
Възможна начална дата на дейността 22.01-2.05.2020

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес: http://pb.stko.eu

Документи за конкурса:
- Покана
- Общи насоки по Национални научни програми
- General guidelines on National Scientific Programs (in English)
- Насоки за кандидатите - специфични условия на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)
- Specific guidelines for the National Scientific Program “Petar Beron i NIE” (P. Beron) (in English)
- Официален текст на Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Образци на документи за кандидатстване:
- Част А (на български език)
- Част А (на английски език)
- Част B-1 (на английски език)
- Част B-2 (на английски език)
- Приложение 1 (на български език)
- Приложение 2 (на български език)
- Приложение 3 (на български език)
- Appendix 3 (in English)

Допълнителни документи:
- Инструкции за подаване на проектните предложение (на английски език)
- Указание за електронно подписване на документи в .pdf формат с Adobe Acrobat
- Проект на договор 
- Декларация при подписване на договор
- Списък с ключови думи по научни области (List of descriptors)
- Правила за текущ и последващ контрол по отношение на приложимия режим за държавни помощи за проекти на Фонд „Научни изследвания“ по Национални научни програми „ВИХРЕН“ и „Петър Берон и НИЕ“
- Комплект документи като архив
- Заповед за откриване на конкурсната процедура

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани единствено на английски език, тъй като конкурсът е отворен за изследователи от всички националности, и само по електронна поща на адрес: pberon_applications@mon.bg 

Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

* * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“.