СЪОБЩЕНИЕ

Тъй като бюджетът на Фонд „Научни изследвания“ все още не е коригиран с одобрените от Министерски съвет допълнителни разходи за проектно финансиране в размер на 12,5 млн. лева, планираните конкурси "Финансиране на фундаментални научни изследвания", "Българска научна периодика - 2019 г.", и "Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2019 г." се отлагат до коригирането на бюджета и утвърждаване на актуализирана Годишна оперативна програма на ФНИ за 2019 г. В съответствие с Правилника на ФНИ, крайните срокове за подаване на проектни предложения по тези конкурси ще бъдат не по-малко от 45 дни от датата на обявяване на конкурса.