Документи, които трябва да бъдат представени от кандидатстващи организации по конкурсите на ФНИ за 2019 г.

Документи, които трябва да бъдат представени от кандидатстващи организации по конкурсите на ФНИ за 2019 г.:

  • Устав или учредителен акт, от който да е видна основната дейност, за която е регистрирано юридическото лице с нестопанска цел. Ако съответния документ е публикуван в Държавен вестник или може да бъде посочен достоверен източник на публична информация, документут не се прилага, а само се посочва източника;
  • Устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или други правила уреждащи осъществяваните дейности и начинът на финансирането им;

Тези документи трябва да бъдат представени в деловодството на ФНИ в един екземпляр като декларациите са с оригинални подписи. За да бъдат валидни, документите трябва да бъдат представени преди крайната дата за подаване на проектни предложения по конкурса. Ако уставът и устройственият правилник вече са представени във ФНИ през 2019 г., не е необходимо да се представят отново, а само да се посочи входящия номер, с който са внесени в деловодството на ФНИ.