Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

ПОКАНА

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

  • Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
  • Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.
  • Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.
  • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:
1) Биологически науки;
2) Математически науки и информатика;
3) Медицински науки;
4) Науки за земята;
5) Обществени науки;
6) Селскостопански науки;
7) Технически науки;
8) Физически науки;
9) Химически науки;
10) Хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2019 г. е 16 000 000 лв., от които 8 000 000 лв. (50% от общия размер) за първия етап на проектите.

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:
1) Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв.
2) Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв.
3) Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.
Исканата сума за финансиране на отделен проект трябва да бъде кратна на 100 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения  се представят до 17 часа на 25.09.2019  г. по електронен път и в деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен носител, както следва (подреждането на документите трябва да съответства на описанието в приложеното „Указание за подаване на документите“):

  • на хартиен носител в един екземпляр на български и на английски език с оригинални подписи и печати;
  • в електронен формат на български и на английски език, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа);
  • към електронния формат на български и на английски език се прилагат сканирани документите, съдържащи подписи.
  • Срок за обявяване на конкурсите: до 9.08.2019 г.
  •  Дата за затваряне на конкурсите: до 25.09.2019 г. (най-малко 45 дни след обявяване на конкурса);
  • Срок за оценяване: 30.11.2019 г.

Проектното предложение включва административно и научно описание на проекта.
- Указания за подаване на проекти 2019

Документи за конкурса:
- Покана
- Насоки и методика за оценка

Образци на документи за кандидатстване:
- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език)
- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език)
- Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език)
- Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на английски език)
- Приложение 1: Декларация
- Приложение 2: Декларация
- Приложение 3: Декларация
- Приложение 4: Декларация
- Приложение 5: Декларация
- Приложение 6: Декларация
- Приложение 6: Декларация (на английски език)
- Заявление от ръководителя (не е задължително)
- Приложение към финансовия план на български език: REG_budget_2019.xlsx
- Приложение към финансовия план на английски език: REG_budget_2019_EN.xlsx
- Финансов план за проекти с базова и 4 партньорски организации: REG_budget_2019-4.xlsx
- Финансов план за проекти с базова и 4 партньорски организации на английски език: REG_budget_2019_EN-4.xlsx

Допълнителни документи:
- Проект на договор
- Декларация при подписване на договор
- Комплект документи като архив
- Заповед за откриване на конкурсната процедура
- Информационен файл Info_proekt.xls

В съответствие с чл. 50, ал. 1, на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпроси ще бъдат приемани   по електронна поща на адрес: fni-konkursi@mon.bg

Забележка: Преди изпращане на въпрос, моля, запознайте се с документите по конкурса и с публикуваните въпроси и отговори по конкурса. Ако постъпят въпроси, отговори на които вече са публикувани, те няма да бъдат разглеждани.

* * * Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год.