Резултати от Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. България – Русия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 РЕЗУЛТАТИ
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 2018 Г. БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ “

Резултати от оценяването на проектните предложения от българска страна

Списък на оценките на проектните предложения от българска страна, утвърден с Решение на ИС с Протокол № 9/11.07.2019 г.:

Проекти, одобрени за финансиране от двустранната комисия

На основа на класирането на проектите от българска и руска страна и Протокол на Смесената българо-руска комисия от представители на ФНИ и РФФИ за финансиране на проекти по „Конкурс за финансиране на проекти по двустранно сътрудничество 2018 – България – Русия“, беше приет списък на проектите, които да бъдат финансирани. Списъкът на проектните предложения, одобрени за финансиране, е утвърден с Решение на ИС с Протокол № 12 /28.08.2019 г.: