Резултатите от анонимно анкетно проучване сред участниците в „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ 2019 подчертават полезния ефект от събитието и добрата оценка от страна на научната общност

В съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), в периода 1-5 юли 2019 г. в гр. София се проведе „Седмица на бенефициентите на ФНИ“. Мащабно събитие, по време на което ръководителите на проекти от всички научни области, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания - 2017 г., представиха текущите резултати от изпълнението на първия етап на проектите.

С оглед анализ от ефекта на събитието е проведено анкетно проучване сред участниците (представили проекти или слушатели), като са попълнени общо 106 анкети.

 

Резултатите от проучването показват, че събитието е оценено като полезно, добре проведено и добре организирано. Основната част от респондентите оценяват събитието като "Отлично" (35,8%) или "Много добре" (55,7%) проведено, и смятат, че събитието е било полезно (54,3%) или по-скоро полезно (36,2%).

 

По-голямата част (67%) от респондентите смятат, че предвиденото време за представяне на проектите е било добре или по-скоро добре, а над 80% посочват, че времето за въпроси от страна на аудиторията  е било достатъчно или по-скоро достатъчно.

 
По време на анкетното проучване са получени полезни препоръки, бележки и коментари, които ще бъдат взети под внимание при подготовка на бъдещите събития на ФНИ.

Видеозаписи от представянията на проектите  по време на "Седмица на бенефициентите на ФНИ" 2019 се публикуват онлайн поетапно всяка седмица, с цел разпространение и достигане до по-голяма аудитория и запознаване на обществото с резултатите от работата на българските научни колективи, подкрепени от ФНИ. Качените до момента видеозаписи на представянията можете да откриете тук: https://nauka.bg/fni-sedmica-beneficienti-2019/