Резултати от Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

РЕЗУЛТАТИ

КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2017“

 

ИС разгледа постъпилите доклади на ВНЕК по научни области относно класиране и предложения за финансиране на проектни предложения от конкурс „Конкурс за финансиране на научни изследвания– 2017 г.“ и „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“.

 

Решение на ИС:

1. Приема да се финансиратсамо проектни предложения, в съответствие с класирането на ВНЕК, които са в рамките на прогнозния бюджет за съответната научна област в Насоките за двата конкурса: „Конкурс за финансиране на научни изследвания– 2017 г.“ и „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“. Сумата за дадена научна област може да бъде увеличена с не повече от 2000 лв., ако това е необходимо за цялостно финансиране на проект на границата на финансиране.

2. Приема актуализация на ГОП за преразпределение на средства от други пера към двата конкурса, за да бъдат финансирани проекти с еднакви оценки на границата на финансиране.

3. Решение за финансиране на проекти с еднакви оценки на границата на финансиране в различните научни области ще бъде взето на следващо заседание на ИС.

4. Проектни предложения, които включват базова или партньорска организация, която не отговаря на условията за допустимост, посочени в Насоките за конкурса, не се включват в класирането и в решенията за финансиране.

 

В съответствие с решението на ИС в т. 4, проектните предложения с вх. № Н15/11, Н15/12, Н20/39 и Н20/44 не се допускат до класиране и финансиране, тъй като не отговарят на изискванията за допустимост на кандидатите по т. 3.1.1 от НАСОКИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2017 г.”.

 

Резултатите за всяка научна област са включени в следните списъци:

А. Резултати от оценяване на постъпилите проектните предложения (по входящ номер на проектното предложение)

Б. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки

В. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения с определените суми за финансиране

Г. Списък на резервни проектни предложения (ако има такива),които са получили 70 или повече точки, но не са предложени за финансиране поради изчерпване на предвидените средства за научната област

 

Резултати по научни области

Н11: Биологически науки – резултати

Н12: Математически науки и информатика – резултати

Н13: Медицински науки – резултати

Н14: Науки за земята– резултати

Н15: Обществени науки – резултати

Н16: Селскостопански науки – резултати

Н17: Технически науки – резултати

Н18: Физически науки – резултати

Н19: Химически науки – резултати

Н20: Хуманитарни науки – резултати